Username :
Password :

โครงการสายใยรักษ์เพื่อคนพิเศษ


โครงการสายใยรักษ์เพื่อคนพิเศษ สรุปผลการดำเนินงาน ๒ ไตรมาส(ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓)


   

          เมื่อวันที่ 25 ก.ค.63 ครอบครัวของ นายแทนคุณ กระแสร์คุปต์(น้องธรรม์) เด็กพิเศษ ของ ศอว.ศอพท. ได้รับเชิญไปออกรายการ บ้านพลังใจ "เปลี่ยนภาระเป็นพลัง" ช่อง Thai PBS ทางรายการได้นำเสนอครอบครัวของน้องธรรม์เป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ และกำลังใจให้กับครอบครัวอื่นๆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ในการเริ่มดำเนินงานขั้นต้น หน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ทำการรวบรวมรายชื่อบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดที่เป็นผู้พิการหรือมีความผิดปกติส่งให้สมาคมจำนวน ๑๕ หน่วย มีจำนวนบุตรผู้พิการรวมทั้งสิ้น ๓๗ คน ประกอบด้วยพิการทางสมอง ๒๙ คน พิการทางร่างกาย ๗ คน และพิการทั้งสองทาง ๑ คน โดยประวัติเบื้องต้นของบุตรแต่ละคนจะเน้นให้หน่วยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการและการักษาทางแพทย์ ความต้องการที่จะขอรับการช่วยเหลือต่อเดือน รวมทั้งการประกอบอาชีพของตนเองหรือบุคคลนครอบครัวทั้งนี้ท่านนายกสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจเยี่ยมถึงบ้านของบุตรเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง ภายใต้เจตนารมณ์ ที่จะมุ่งสัมผัสให้ลึกซึ่งถึงความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของบุตรผู้พิการและครอบครัว อันเป็นที่มาของการทำแผนตรวจเยี่ยมจำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้ง ๑ พื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ ศอว.ศอพท., ศพปน.พท.ศอพท. และ รวท.อท.ศอพท. และครั้งที่ ๒ พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๙ หน่วย ได้แก่ สนผ.กห., ศอพท., สม., สสน.สป., สนพ.สสน.สป., อท.ศอพท., สลก.สป., สยธ.สสน.สป. และสำนักงาน รอง ปล.กห.(๑) โดยใช้เวลาในการตรวจเยี่ยมครบทั้งหมด จำนวน ๔ วัน ซึ่งมีคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินรายการโครงการเด็ก “ปันฝัน-ปันยิ้ม” ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และคณะกรรมการสมาคมฯ จัดตารางลงพื้นที่เพื่อหมุนเวียนกันตรวจเยี่ยมจำนวน ๒๕ คน โดยสมาคมฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมการปฏิบัติ และภายหลังการตรวจเยี่ยมทางสมาคมภริยาฯ ได้จัดการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมในวันที่ ๕ ก.ค.๕๖ เพื่อดำเนินการหารือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
 

 

          สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา สิ่งที่สมาคมภริยาฯ ยังมีความกังวลและคำนึงถึงมากที่สุดคือ ความเป็นรูปธรรมและยั่งยืนของโครงการเนื่องจากอาจต้องยุติหรือระงับไปในที่สุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตำแหน่งต่างๆ ซึ่งจะทำให้ครอบครัวเหล่านี้ไม้ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาบุตรของตนอย่างที่ควรจะเป็น จึงได้นำเรียนปรึกษาท่าน ปล.กห. เพื่อพิจารณาหนทางที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการนี้ให้เป็นระบบระเบียบเพื่อผลดีที่ชัดเจนอย่างยั่งยืนต่อไป อนึ่งในการนี้ สม. ได้พิจารณานำเรียน ปล.กห. เพื่อขอนุมัติให้ สนพ.สสน.สป. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและให้หน่วยต้นสังกัดติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป