Username :
Password :


          การทำบุญที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญานับเป็นกิจกรรมหนึ่งของหลายๆหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในวาระและโอกาสที่สำคัญต่างๆของหน่วย เช่น วันคล้ายวันสถาปนา การจัดงานการกุศลหารายได้ของหน่วย เป็นต้น โดยหน่วยจะนำกำลังพลไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของพร้อมบริจาคเงินให้กับเด็กพิการตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเวียนไปในสถานที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี ดังเช่น กรมการอุตสาหกรรมทหารไปจัดกิจกรรมที่บ้านราชาวดี (หญิง) ปากเกร็ดในปีนี้ เป็นต้นไป


          การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กพิการด้วยปัจจัยต่างๆ แม้จะเป็นสิ่งละอันพันละน้อยย่อมนำมาซึ่งความสุขใจของผู้ให้และความปลื้มปีติใจของผู้รับ อันเป็นสิ่งจรรโลงให้ผู้พิการได้มีโอกาสเพิ่มคุณค่าของชีวิตมากขึ้นในสังคม ด้วยจิตอันเต็มเปี่ยมแห่งความเมตตาและความมุ่งมั่นของท่านนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คุณ นศพร อภิรักษ์โยธิน ที่มองลึกไปถึงผู้พิการที่เป็นบุตรหลานของกำลังพลในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยจึงได้ริเริ่มให้จัดทำโครงการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นในวาระที่ท่านดำรงตำแหน่งในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นภาระงานสำคัญที่จะผลักดันให้โครงการนี้ก้าวไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงและดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน


          เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือแก่บุตรผู้พิการเหล่านี้ต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นรายปี ดังนั้นการจัดตั้งกองทนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะสานต่อให้โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยในการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจนนั้น ทางสมาคมภริยาจึงได้เรียนเชิญผู้แทน นขต.สป. มาหารือร่วมกับ สม. ในการจัดทำระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วย กองทุนเพื่อการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ........ซึ่งมี รองปลัดกระทรวงกลาโหม (สายงานด้านการสวัสดิการ) เป็นประธานกรรมการ นายกสมาคมภริยาฯ และเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นรองประธานกรรมการ หน.นขต.สป. เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตราเป็นกรรมการและเลขานุการเลขานุการสมาคมภริยาฯ และผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ระเบียบเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันที่สำคัญให้โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนตามความปรารถนาของท่านนายกสมาคมภริยาฯ ตลอดไป