Username :
Password :


 

- ร่าง -

 

ระเบียบสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๖

 


          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีระเบียบสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม        จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑    ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ข้อ ๒    ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓   ในระเบียบนี้

         ๓.๑ กองทุนหมายความว่า กองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                      
                   ๓.๒
สมาคมหมายความว่า สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                   ๓.๓ กำลังพล หมายความว่า ข้าราชการทหารประจำการ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม และให้หมายรวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการในสังกัด

         ๓.๔ คณะกรรมการหมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

         ๓.๕ เหรัญญิกหมายความว่า เหรัญญิกคณะกรรมการบริหารกองทุน           เพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          ๓.๖ เจ้าหน้าที่การเงินหมายความว่า ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเหรัญญิกให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเงิน และการบัญชีของกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม         

          ๓.๗ บุตรพิเศษ หมายความว่า บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล         ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกองทุนเพื่อการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.. ๒๕๕๖ หรือตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

                   .ผู้ประสานงาน หมายความว่า ผู้แทนของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการในสังกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประสานการปฏิบัติระหว่างครอบครัว ที่มีบุตรพิเศษกับสมาคม และสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในโครงการช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพล

ข้อ ๔   วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน

ข้อ ๕   คณะกรรมการ ประกอบด้วย
                   ๕.๑     นายกสมาคม                                   เป็นประธานกรรมการ
                   ๕.๒     อุปนายกสมาคม                              เป็นรองประธานกรรมการ
                   ๕.๓     ประธานฝ่ายสวัสดิการสมาคม                เป็นกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
                   ๕.๔     ประธานฝ่ายกิจกรรมและโครงการสมาคม   เป็นกรรมการฝ่ายกิจกรรมและโครงการ
                   ๕.๕     ประธานฝ่ายวิชาการสมาคม                  เป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ
                   ๕.๖     ประธานฝ่ายหารายได้สมาคม                เป็นกรรมการฝ่ายหารายได้
                   ๕.๗     ประธานฝ่ายปฏิคมและสันทนาการสมาคม เป็นกรรมการ
                   ๕.๘     ประธานฝ่ายสถานที่และจัดเลี้ยงสมาคม     เป็นกรรมการ
                   ๕.๙     ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคม           เป็นกรรมการ
                  
.๑๐   นายทะเบียนสมาคม                          เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียน
                   ๕.๑๑   เหรัญญิกสมาคม                               เป็นกรรมการและเหรัญญิก

                   ๕.๑๒   เลขานุการสมาคม                             เป็นกรรมการและเลขานุการ
                   ๕.๑๓   รองเลขานุการสมาคม                         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
                  
.๑๔   ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม                       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ      

 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน        หากคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

ข้อ ๖   คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

         ๖.๑  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้การช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในเบื้องต้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย เป็นธรรม ทั่วถึงและตรวจสอบได้
                   .พิจารณาอนุมัติแผนงานประจำปีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการในแผนงานประจำปี โดยไม่ขัดวัตถุประสงค์และอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ให้ประธานอนุมัติได้ กรณีนอกเหนือจากแผนงานประจำปีต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

         ๖.๓  พิจารณาจัดหาทุนเพิ่มเติมให้กับกองทุน        

         ๖.๔  แต่งตั้ง ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามที่มอบหมายได้ตามความจำเป็น

                   ๖.๕  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและ/หรือรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนอย่างน้อยทุกสองเดือน

.๖ ให้มีการรายงานการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
๖.๗ กำกับดูแลการช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ข้อ ๗   หน้าที่ของกรรมการฝ่ายต่างๆ

         .๑ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการเยี่ยมครอบครัวกำลังพล ที่มีบุตรพิเศษ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสมาคม ผู้แทนสำนักงานแพทย์     สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้ประสานงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เห็นสมควร      เพื่อรับทราบความเดือดร้อน ให้คำแนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติ อันจะเป็นการบรรเทาปัญหาในชั้นต้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ

          .๒ กรรมการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน         เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ

          .๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมและโครงการ มีหน้าที่พิจารณาจัดกิจกรรมและโครงการอบรมและพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลบุตรพิเศษและอื่น ๆ ที่จำเป็น

          .๔ กรรมการฝ่ายหาทุน มีหน้าที่พิจารณาจัดกิจกรรม หารายได้เข้ากองทุน

          .  กรรมการฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่รวบรวมและจัดทำทะเบียนบุตรพิเศษและ               ผู้ประสานงานให้ละเอียด ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และกำกับดูแล    การปรับปรุงฐานข้อมูลบุตรพิเศษให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

          .๖ กรรมการฝ่ายอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๘   เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
         ๘.๑ ควบคุม กำกับดูแล และรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงินการบัญชีกองทุน รวมทั้งให้คำปรึกษา 

แก่คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

                   .๒ นำเงินรายได้ที่ได้รับ ฝากธนาคารในวันที่รับเงินนั้น ถ้าได้รับหลังเวลาปิดทำการ         ของธนาคาร ให้นำฝากในวันทำการถัดไป

                   ๘.๓ จัดทำงบรับ - จ่าย ประจำเดือน เสนอต่อคณะกรรมการ และปิดบัญชีเพื่อจัดทำ        งบการเงินปีละครั้งตามปีงบประมาณ ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี

                   ๘.๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินได้ตามความจำเป็น

 

          ข้อ ๙   เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                   ๙.๑       สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายประจำปี เพื่อแจ้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

                   ๙.๒     จัดทำแผนการดำเนินงานช่วยเหลือบุตรพิเศษ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย   ตามปีงบประมาณ เพื่อขอตั้งเป็นแผนงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการภายในเดือนตุลาคม

                   ๙.๓     ประสานการปฏิบัติและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับบุตรพิเศษจากผู้ประสานงาน    และสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบและให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป                                                         

          ข้อ ๑๐  กองทุนอาจมีรายได้ ดังนี้
                   ๑๐.๑   เงินจากสมาคม จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เป็นทุนประเดิม
                   ๑๐.๒   เงินจากการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุน
                   ๑๐.๓   เงินสนับสนุนจากสมาคม
                   ๑๐.๔   เงินบริจาค
                   ๑๐.๕   เงินดอกผลจากเงินกองทุนและอื่น ๆ

          ข้อ ๑๑  การใช้จ่ายเงินจากกองทุน
                   ๑๑.๑   เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพล
                   ๑๑.๒   เงินยืมทดรองจ่ายในกิจการช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพล
                   ๑๑.๓   กรณีเร่งด่วนให้ประธานกรรมการอนุมัติภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

                   ๑๑.๔   เงินตามข้อ ๑๐.๑  จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายได้เฉพาะเงินดอกผล        ที่เหลือให้ใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
                   ๑๑.๕   อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

                   ทั้งนี้ทุกรายการในข้อ ๑๑ ต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกองทุน

 

ข้อ ๑๒ การเบิกเงิน ให้กระทำได้ต่อเมื่อมีรายการต้องจ่าย และไม่ให้เบิกเงินไว้ก่อนเมื่อไม่มีรายการจ่ายที่แน่นอน

ข้อ ๑๓  เงินกองทุน ให้นำฝากไว้กับธนาคารในนาม กองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษ และ         การถอนเงินจากธนาคารต้องมีผู้ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินฝากธนาคารร่วมกัน ๒ คน คือประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมาย ร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการ

ข้อ ๑๔  การจ่ายเงิน ต้องจ่ายตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่การเงิน        เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองก่อนเสนอขออนุมัติสั่งจ่าย 

ข้อ ๑๕  เงินที่ยืมไปเพื่อการใด ให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้

ข้อ ๑๖  การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ข้อ ๑๗  การบัญชีของกองทุน ให้จัดทำตามระบบบัญชีสากล

ข้อ ๑๘  ให้เลขานุการสมาคมรักษาการตามระเบียบนี้

 

                   ประกาศ             วันที่           สิงหาคม       พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                           

                                             (นางนศพร  อภิรักษ์โยธิน )

                          นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ประกอบระเบียบสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพล

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 


หลักการ

 


                       กำหนดให้มีการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรพิเศษของกำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดให้มีขึ้น

 

 

เหตุผล

 


                       เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุตรพิเศษ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องวางระเบียบนี้